Author Archives: Marit Ulvund

Seanse søker produsent!

Seanse søker produsent for kunstproduksjon!

SEANSE – senter for kunstproduksjon søker produsent/rådgiver i inntil 80% fast stilling fra 1.september 2019!

Stillingen som produsent innbefatter et særlig ansvar for administrative og praktiske oppgaver, samt kunstfaglige oppgaver dersom søker er kvalifisert. Arbeidsoppgavene vil være tilknyttet
KUNSTNEROPPHOLD, KOMMUNIKASJON, KONFERANSER, KUNSTVERKSTED, NYE PROSJEKT nasjonalt og internasjonalt, med mere. Arbeidsted er Volda, noe reising må medregnes.

For mer, se https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/170100/produsent-raadgiver-for-kunstproduksjon-st-nr-27-2019

Seanse er en innovativ og aktiv stemme i møte mellom kunst og samfunn, og skaper tverrfaglige fora og møtesteder. Vi har opparbeidet en særlig kompetanse på området kunst for og med barn og unge. Årlig gjennomfører vi opphold for kunstnere/«artist in residency» innenfor alle kunstfelt, og initierer kunstprosjekt og konferanser nasjonalt og internasjonalt.

SØK KUNSTNEROPPHOLD

Søk kunstneropphold – FRIST 1.mars 2019!

Seanse – senter for kunstproduksjon tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Vi gleder oss til nye kreative og produktive uker med kunstnere i Volda.

Seanse – senter for kunstproduksjon tar imot prosjekter i alle stadier av utvikling, fra idé til post-produksjon. Vi gleder oss til nye kreative og produktive uker med kunstnere i Volda.

SØKNADSFRIST 1.mars 2019! Søknadsrunden er avsluttet.I november 2018 feiret Seanse at vi hadde hatt over 500 kunstnere på opphold i fra vi startet i 2004, og i 2019 feirer vi 15-årsjubileum! Samarbeidet med Høgskolen i Volda gir oss tilgang til ett av landets bredeste kompetansemiljø innen kunstfag, samt gode lokaler for kunstnerisk arbeid. Vi arrangerer også møter med målgruppe og prøvefremvisninger der det er hensiktsmessig.

Klikk her for søknadsskjema: Kunstneropphold-Søknadskjema2019

Application form in English: ApplicationENGLISHSeanse2019

Søknaden kan sendes til seanse@hivolda.no

Spørsmål? Ta kontakt med Silje Elise Grevsnes, produsent. 
produsentseanse@hivolda.no (700 75 323)

Seanse ønsker VELKOMMEN TIL KUNSTNEROPPHOLD!

Mer om Seanses Kunstneropphold kan du lese i et tidligere intervju med kunstnerisk leder Karstein Solli her:
http://www.scenekunst.no/sak/kunst-og-pedagogikk-er-flyttbare-felt/

Seanse ønsker følgende kunstnere VELKOMMEN: RAVN m/ Torgunn Wold, Paulo Serantes, Caroline Støyva Eriksen, Annika Vestel, Sara Enger Larsen, LYDFORSKERNE m/ Vilde Sandve Alnæs, Inga Margrete Aas, OXYTRAIN m/ Nina Biong, Katja Schia, UNFOLDNING REALMS m/Dahlia Acin Thelander, BLAKE, BJØRNSON, BJERKE OG BEATSA m/Johann Grimstvedt ,Eirik Blåsternes, (André Hadland)! (Foto: Baby Space, J.Wittchen)

Møte med Jon Olav Ålmås

Jon Olav Ålmås holdt i dag åpningstalen for studieåret 2015-16 ved Høgskolen i Volda. Her sa han blant annet: «Å ta ei høgare utdanning, og å velja den heilt rette gjennom fleire år, veit de kan vera både uføreseieleg og dristig. Men å bli forma som enkeltmenneske er endå meir uføreseieleg og dristig – gjennom alt det kostar av eksistensielle val, men aller mest gjennom alt det gjev. Kunnskap er svært viktig. Klokskap til å bruka kunnskapen på gode måtar er imidlertid mykje viktigare.»

Dekan Aud Folkestad ved Avdeling for kulturfag og senterleder Marit Ulvund ved Seanse hadde gleden av et hyggelig møte med den gode taleren som nå er direktør i Fritt ord!

SEANSES KUNSTPROGRAM 2015 – utlysning av støtte til 3 kunstprogram

Seanse lyser ut 3 stipend til langsiktige kunstprogram i en samfunnsinstitusjon eller bedrift. Søknadsfrist 25.mai.

Målet med Seanses Kunstprogram 2015 er å utvikle kunnskap og erfaring om langvarige kunstprogram i en norsk kontekst. Basert på våre langvarige studier av Teaching artist arbeid i USA og lignende praksiser i Norge definerer vi et kunstprogram som bestående av en eller flere kunstnerlærere, et kreativt partnerskap og et kunstprogram.

 En kunstnerlærer (teaching artist) er en profesjonell kunstner med kompetanse til å arbeide i og gjennom kunst i en samfunnsinstitusjon eller bedrift. En kunstnerlærer har kompetanse til utvikle kunstprogram med ulike mål for utvikling og læring, og ikke minst evne til engasjere ulike typer deltakere i kunstpraksis og kunstproduksjon.

Et kreativt partnerskap er et samarbeid som involverer en eller flere institusjoner/bedrifter og kunstnerlærer. Det kan være et partnerskap mellom skole/kunstinstitusjon/kunstnerlærer(e), eller barnehage/kulturskole/kunstnerlærer, eller kunstnerlærer(e) i direkte samarbeid med en institusjon eller bedrift. Dette betyr at kunstnerlæreren arbeider tett sammen med staben ved den aktuelle institusjonen både i planlegging, utvikling og gjennomføring av kunstprogrammene.

Et kunstprogram kan vare i dager, uker, et semester, eller et helt skoleår. Tilstedeværelsen i institusjonen kan være 1-3 timer over mange uker, eller i større bolker.

Med et langvarig kunstprogram mener vi et program som varer over minimum et halvt år, gjerne helt år. Deltakerne får ta del i kunstpraksis og estetiske læreprosesser, og programmene kan ha både kunstfaglige mål og/eller læremål tilknyttet andre fag som hovedfokus.

Forutsetning for støtte gjennom Seanse Kunstprogram 2015 er at kunstprogrammet involverer en eller flere kunstnerlærere i partnerskap med en samfunnsinstitusjon eller bedrift. Det er en fordel for søknaden om det er inngått en intensjonsavtale med denne institusjonen eller bedriften.

Støtten vil være på inntil 260 000kr per prosjekt

Bare i særlige tilfeller vil vi vurdere støtte til prosjekt med mer enn to kunstnere. I tillegg vil en få dekket reise og opphold på tre fellessamlinger for de prosjektene som blir valgt. Det er planlagt et avgrenset følgeforskings prosjekt tilknyttet de valgte kunstprogrammene, og videreformidling av erfaringer vi gjør oss gjennom denne satsingen.

Søknaden skal inneholde

  • Skisse til kunstprogram med framdriftsplan og forslag til partnerskap (gjerne avtalt). Beskriv mål for kunstprogrammet, kunstpraksis/metoder, deltakere og tidsplan.
  • Budsjett og finansieringsplan
  • CV for ansvarlige kunstnere

Søknadsfrist 25.mai – svar på søknad kan forventes 5. juni.

Se hele utlysningen her: Utlysning-SeansesKunstprogram2015-16

For mer informasjon kontakt:

Rita Slotterøy rita.slotteroy@hivolda.no eller Marit Ulvund mu@hivolda.no

 

 

 

K U N S T N A R T R E F F i MØRE OG ROMSDAL

Den kulturelle skolesekken og SEANSE inviterar til KUNSTNARTREFF i samarbeid med Kultursekken i Molde 13. mai 2015 kl. 09.30!

DKS og SEANSE ønsker velkomen til  KUNSTNARTREFF i Molde
Sted: Scandic Seilet hotell onsdag 13. mai 2015  kl. 09.30

Kunstnartreffet har som mål å vere ein møtestad og sosial arena for kunnskapsutveksling mellom ulike kunstaktørar. Dette er eit initiativ frå Den kulturelle skolesekken sentralt, og Seanse har fått ansvar for å arrangere slike treff rundt om i heile landet. Vi setter fokus på møtet mellom kunsten og skulane, og kva form dette møtet skal ha. Marit Ulvund stiller spørsmålet: Korte besøk eller langvarige samarbeid? Nyansatt i Seanse, Rita Slotterøy, vil snakke om korleis ein skal skrive gode søknadar, og Karstein Solli leiar oss gjennom plenumssamtaler. Johild Kosberg Bredin og Anette Storli Andersen kjem med innlegg om planar for Kultursekken.

Vi har invitert fem kunstnarar til å halde Pecha Kucha presentasjonar og dele sine erfaringar frå turnélivet i regi av Den Kulturelle Skulesekken: Heidi Rødstøl – visuell kunst, Olla Rypdal – teater, Svein Sæter – litteratur, Anna Gjendem – dans, og Are Pilskog – film. Karstein Solli leiar oss i gruppe og plenumssamtale omkring erfaringar og mogeligheiter for kunstnarer i DKS.les

Det vil bli servert lunsj med god tid til mingling og gode samtalar. SEANSE ønsker, i samarbeid med Kultursekken i Møre og Romsdal, å skape tid og rom for diskusjon og refleksjon.

For program sjå her: InvitasjonKunstnertreff2015-MR

16 kunstprosjekt er innvilget kunstneropphold ved Seanse i Volda!

Seanse – senter for kunstproduksjon fikk rekordmange søkere i år, og nye produksjoner rettet mot barn og unge innen sjangrene teater, dans, musikk, visuell kunst og litteratur har fått plass 8-19.juni 2015.

Kunstnerne får tid, rom og støtte til utvikling av sine prosjekter hos Seanse. – Vi fikk i alt 33 søknader hvorav 16 av prosjektene har fått tildelt opphold i juni. Nå gleder vi oss til å møte alle 46 kunstnere i Volda, sier senterleder Marit Ulvund. Disse prosjektene fikk støtte i år:

Jorda rundt på 29 bokstaver (Fabularum Produksjoner)

Om bare Lyseblå kunne bli superhelt (Katja Lindberg Produksjoner)

Rami og Yuli (Animalske Produksjoner)

En Mørk Hemmelighet (Happy Monk)

Lag eit videomaleri (Eva Ljosvoll)

Dei et ikkje sjokoladepålegg i krigen (Ingunn Røyset m.fl.)

Tormod Haugen (Karen Tømta)

Grandma på Brua (Panter Tanter Produksjoner)

Do Not Feed The Trolls (The Krumble Theatre Company)

Skyggeland (Nakkelseng/ Sæterøy m.fl.)

Gjøkungen (Andre Rydin Berge m.fl.)

Harlekin (Vestnes kulturskole)

Forsøksordningen (Morten Liene m.fl.)

Recycling the past (Hrafnhildur Einarsdóttir, Emelie Wångstedt, og Martina Francone)

Kua og subjektet (Terese Longva)

Innbilte behov (Simsalabim)

Seanses hovedvirksomhet er å støtte produksjon av kunst for og med barn og unge, og siden starten 2004 har Seanse hatt langt mer enn hundre produksjoner fra alle kunstsjangre, landsdeler og mange land på kunstneropphold. Seanse dekker reise og opphold, samt honorar for kunstnere under oppholdet, og det gis kunst- og barnefaglig veiledning fra Seanses lederteam i Volda.

9A0142F99E344D26B12D7DD85DB133F6

Improopera med Marita Kjetland Rabben og Maren Myrvol– på kunstneropphold hos Seanse 2014 (Foto: Maria Antvort)

– Kvaliteten på søknadene vi fikk i år var svært høy, og mange av søknadene gjaldt tverrkunstneriske prosjekt. Vi opplever det som positivt at vi også har søkere fra land utenfor Norge, og det vil være både amerikanske, franske, skandinaviske, islandske og italienske deltagere på årets kunstneropphold. Dette vil være med på å gi oppholdet bredde og kvalitet. Det kollegiale samværet og veiledningen kunstnerne imellom er av stor verdi for de gruppene som er på kunstneropphold i Volda. Dette ser vi av evalueringene de gir etter endt opphold, sier et entusiastisk team med Marit Ulvund , Karstein Solli og Rita Slotterøy hos Seanse.

Mer om hva kunstnerne synes om å arbeid ei Volda finnes i Telemarkforskning evalueringsrapport om Seanse https://www.telemarksforsking.no/publikasjoner/detalj.asp?merket=3&r_ID=2172

 

Rita Slotterøy – ny medarbeider i Seanse!

1.mars ønsket vi Rita Slotterøy velkommen som kunstnerisk og administrativ rådgiver i Seanse!